Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV GDPR

Zakliknutím políčka s názvom „Súhlasím so spracovaním osobných údajov” ako dotknutá osoba (ďalej len „Dotknutá osoba”) v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon”) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 0 ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie”) týmto udeľujete výslovný a bezvýhradný súhlas

prevádzkovateľovi CS Support s.r.o. , so sídlom Trieda KVP 1, 040 23 Košice,
IČO: 46643923, zapísana  Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 25999/P
so spracovaním vašich osobných údajov v odoslanom formulári v rozsahu.
• Meno a priezvisko
• telefónne číslo
• emailová adresa

Tieto osobné údaje zbierame za účelom a na dobu vybavenia Vašej požiadavky uvedenej v odoslanom formulári.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu sídla

Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu.
Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.

VAŠE PRÁVA
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť: – právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov právo doplniť alebo opraviť osobné údaje právo na prístup k údajom právo na vymazanie osobných údajov právo na obmedzenie spracúvania právo vniesť námietku právo na podanie sťažnosti právo na prenos údajov právo odobrať súhlas

Právo na doplnenie a opravu
Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete ich upraviť priamo v nastaveniach vášho užívateľského účtu alebo nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovú adresu recepcia@vilapark.sk a požiadať o ich opravu a doplnenie.

Prístup k údajom
Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej adresy recepcia@vilapark.sk.
Právo na vymazanie osobných údajov.
Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry):
Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov
Osobné údaje boli spracované nezákonne
Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy
Ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov

Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v nasledovných prípadoch:
namietate správnosť osobných údajov, a to do doby než sa overí správnosť osobných údajov
spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné
vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, avšak vy ich potrebujete pre uplatnenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov
namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním vašich osobných údajov

Právo na vznesenie námietky
Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

Právo na podanie sťažnosti
Máte právo podať sťažnosť na Urad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete na www.dataprotection.gov.sk